بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین(ع)

بیمارستان امام حسین(ع)

بازدید از مراکز بهداشتی کمیته امداد توسط کرشناسان وزارت بهداشت

بازدید از خانه بهداشت لاهیجان

بازدید از خانه بهداشت لاهیجان