پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام قسمت سایت رضایت بیشتری دارید؟

فرمهای ضروری
دانلودها
دانستنی های فنی
اخبار و اطلاعیه ها

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > قوانین و بخشنامه ها > قوانین و مقررات داخل اداره 

قوانين و مقررات مربوطه : قوانين و فرآيند های داخلی اداره

 

فرايند استرداد سپرده حسن انجام کار

  1- پيمانکار پس از گذشت دوره تضمين ( شش ماه تا يک سال بر اساس قرارداد ) درخواست کتبی استرداد سپرده را به کارفرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست نامبرده را به امور مالی و دفتر فنی جهت اقدام ارجاع می دهد .

  3- دفتر فنی از محل بازديد درصورت عدم نواقص صورتجلسه تحويل قطعی نامبرده را صادر می کند .

  4- صورتجلسه تحويل قطعی به امضای اعضا کميته تحويل ( کارفرما - پيمانکار - ناظر - مدير مالی ) رسيده و در دبير خانه واحد محل کار کارفرما ثبت می گردد .

  5- پيمانکار صورتجلسه تحويل قطعی را به همراه برگ مفاصا حساب به امور مالی ارسال می کند .( درخواست استرداد سپرده قبلا به امور مالی ارجاع شده است .)

  6- دفترداری مراحل استرداد سپرده را طی می کند .

  * ضمنا پيمانکار می تواند پس از تحويل موقت با ارايه مفاصاحساب نسبت به استرداد 5% ( نصف سپرده ) اقدام نمايد .

 

  فرايند آزاد سازی سپرده انجام تعهدات :

  1- پيمانکار پس از اتمام کار ( حداقل97 درصد از کار ) درخواست کتبی استرداد سپرده انجام تعهدات (5 درصد ) را به همراه صورتجلسه ی تحويل موقت به کار فرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست را به امور قراردادها ارجاع می دهد .

  3- امور قراردادها ضمن ارسال مدارک ( صورتجلسه تحويل موقت ) با امور مالی مکاتبه می کند .

  4- مراحل آزاد سازی در واحد دفترداری امور مالی صورت می گيرد .

 

  فرايند گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی :

    1- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه تأمين اجتماعی و درخواست صدور مفاصا حساب .

  2- ارسال نامه ای از اداره ی بيمه تأمين اجتماعی به کارفرمای پروژه .

  3- ارجاع نامه از کارفرما به مسئول امور مالی پروژه .

  4- جمع آوری مدارک مورد نياز جهت پاسخ به اداره بيمه اجتماعی ( توسط پيمانکار و ارسال به مسئول امور مالی شامل :

  الف - تصوير قرارداد .

  ب- تصوير تحويل موقت پروژه .

  ت - تصوير صورت کارکرد قطعی يا سند هزينه .

  ج - اعلام تاريخ شروع و خاتمه پروژه به مبلغ کل پروژه

  د- تعيين نوع کار ( پيمانی يا امانی ).

  5- تهيه پاسخ نامه توسط مسئول امور مالی .

  6- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه اجتماعی و گرفتن مفاصا حساب از اداره بيمه تأمين اجتماعی درصورت عدم بدهی به اداره بيمه و ارسال به موقع ليست بيمه کارکنان

قوانين و مقررات مربوطه : قوانين و فرآيند های داخلی اداره

 

فرايند استرداد سپرده حسن انجام کار

  1- پيمانکار پس از گذشت دوره تضمين ( شش ماه تا يک سال بر اساس قرارداد ) درخواست کتبی استرداد سپرده را به کارفرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست نامبرده را به امور مالی و دفتر فنی جهت اقدام ارجاع می دهد .

  3- دفتر فنی از محل بازديد درصورت عدم نواقص صورتجلسه تحويل قطعی نامبرده را صادر می کند .

  4- صورتجلسه تحويل قطعی به امضای اعضا کميته تحويل ( کارفرما - پيمانکار - ناظر - مدير مالی ) رسيده و در دبير خانه واحد محل کار کارفرما ثبت می گردد .

  5- پيمانکار صورتجلسه تحويل قطعی را به همراه برگ مفاصا حساب به امور مالی ارسال می کند .( درخواست استرداد سپرده قبلا به امور مالی ارجاع شده است .)

  6- دفترداری مراحل استرداد سپرده را طی می کند .

  * ضمنا پيمانکار می تواند پس از تحويل موقت با ارايه مفاصاحساب نسبت به استرداد 5% ( نصف سپرده ) اقدام نمايد .

 

  فرايند آزاد سازی سپرده انجام تعهدات :

  1- پيمانکار پس از اتمام کار ( حداقل97 درصد از کار ) درخواست کتبی استرداد سپرده انجام تعهدات (5 درصد ) را به همراه صورتجلسه ی تحويل موقت به کار فرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست را به امور قراردادها ارجاع می دهد .

  3- امور قراردادها ضمن ارسال مدارک ( صورتجلسه تحويل موقت ) با امور مالی مکاتبه می کند .

  4- مراحل آزاد سازی در واحد دفترداری امور مالی صورت می گيرد .

 

  فرايند گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی :

    1- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه تأمين اجتماعی و درخواست صدور مفاصا حساب .

  2- ارسال نامه ای از اداره ی بيمه تأمين اجتماعی به کارفرمای پروژه .

  3- ارجاع نامه از کارفرما به مسئول امور مالی پروژه .

  4- جمع آوری مدارک مورد نياز جهت پاسخ به اداره بيمه اجتماعی ( توسط پيمانکار و ارسال به مسئول امور مالی شامل :

  الف - تصوير قرارداد .

  ب- تصوير تحويل موقت پروژه .

  ت - تصوير صورت کارکرد قطعی يا سند هزينه .

  ج - اعلام تاريخ شروع و خاتمه پروژه به مبلغ کل پروژه

  د- تعيين نوع کار ( پيمانی يا امانی ).

  5- تهيه پاسخ نامه توسط مسئول امور مالی .

  6- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه اجتماعی و گرفتن مفاصا حساب از اداره بيمه تأمين اجتماعی درصورت عدم بدهی به اداره بيمه و ارسال به موقع ليست بيمه کارکنان

قوانين و مقررات مربوطه : قوانين و فرآيند های داخلی اداره

 

فرايند استرداد سپرده حسن انجام کار

  1- پيمانکار پس از گذشت دوره تضمين ( شش ماه تا يک سال بر اساس قرارداد ) درخواست کتبی استرداد سپرده را به کارفرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست نامبرده را به امور مالی و دفتر فنی جهت اقدام ارجاع می دهد .

  3- دفتر فنی از محل بازديد درصورت عدم نواقص صورتجلسه تحويل قطعی نامبرده را صادر می کند .

  4- صورتجلسه تحويل قطعی به امضای اعضا کميته تحويل ( کارفرما - پيمانکار - ناظر - مدير مالی ) رسيده و در دبير خانه واحد محل کار کارفرما ثبت می گردد .

  5- پيمانکار صورتجلسه تحويل قطعی را به همراه برگ مفاصا حساب به امور مالی ارسال می کند .( درخواست استرداد سپرده قبلا به امور مالی ارجاع شده است .)

  6- دفترداری مراحل استرداد سپرده را طی می کند .

  * ضمنا پيمانکار می تواند پس از تحويل موقت با ارايه مفاصاحساب نسبت به استرداد 5% ( نصف سپرده ) اقدام نمايد .

 

  فرايند آزاد سازی سپرده انجام تعهدات :

  1- پيمانکار پس از اتمام کار ( حداقل97 درصد از کار ) درخواست کتبی استرداد سپرده انجام تعهدات (5 درصد ) را به همراه صورتجلسه ی تحويل موقت به کار فرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست را به امور قراردادها ارجاع می دهد .

  3- امور قراردادها ضمن ارسال مدارک ( صورتجلسه تحويل موقت ) با امور مالی مکاتبه می کند .

  4- مراحل آزاد سازی در واحد دفترداری امور مالی صورت می گيرد .

 

  فرايند گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی :

    1- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه تأمين اجتماعی و درخواست صدور مفاصا حساب .

  2- ارسال نامه ای از اداره ی بيمه تأمين اجتماعی به کارفرمای پروژه .

  3- ارجاع نامه از کارفرما به مسئول امور مالی پروژه .

  4- جمع آوری مدارک مورد نياز جهت پاسخ به اداره بيمه اجتماعی ( توسط پيمانکار و ارسال به مسئول امور مالی شامل :

  الف - تصوير قرارداد .

  ب- تصوير تحويل موقت پروژه .

  ت - تصوير صورت کارکرد قطعی يا سند هزينه .

  ج - اعلام تاريخ شروع و خاتمه پروژه به مبلغ کل پروژه

  د- تعيين نوع کار ( پيمانی يا امانی ).

  5- تهيه پاسخ نامه توسط مسئول امور مالی .

  6- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه اجتماعی و گرفتن مفاصا حساب از اداره بيمه تأمين اجتماعی درصورت عدم بدهی به اداره بيمه و ارسال به موقع ليست بيمه کارکنان

قوانين و مقررات مربوطه : قوانين و فرآيند های داخلی اداره

 

فرايند استرداد سپرده حسن انجام کار

  1- پيمانکار پس از گذشت دوره تضمين ( شش ماه تا يک سال بر اساس قرارداد ) درخواست کتبی استرداد سپرده را به کارفرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست نامبرده را به امور مالی و دفتر فنی جهت اقدام ارجاع می دهد .

  3- دفتر فنی از محل بازديد درصورت عدم نواقص صورتجلسه تحويل قطعی نامبرده را صادر می کند .

  4- صورتجلسه تحويل قطعی به امضای اعضا کميته تحويل ( کارفرما - پيمانکار - ناظر - مدير مالی ) رسيده و در دبير خانه واحد محل کار کارفرما ثبت می گردد .

  5- پيمانکار صورتجلسه تحويل قطعی را به همراه برگ مفاصا حساب به امور مالی ارسال می کند .( درخواست استرداد سپرده قبلا به امور مالی ارجاع شده است .)

  6- دفترداری مراحل استرداد سپرده را طی می کند .

  * ضمنا پيمانکار می تواند پس از تحويل موقت با ارايه مفاصاحساب نسبت به استرداد 5% ( نصف سپرده ) اقدام نمايد .

 

  فرايند آزاد سازی سپرده انجام تعهدات :

  1- پيمانکار پس از اتمام کار ( حداقل97 درصد از کار ) درخواست کتبی استرداد سپرده انجام تعهدات (5 درصد ) را به همراه صورتجلسه ی تحويل موقت به کار فرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست را به امور قراردادها ارجاع می دهد .

  3- امور قراردادها ضمن ارسال مدارک ( صورتجلسه تحويل موقت ) با امور مالی مکاتبه می کند .

  4- مراحل آزاد سازی در واحد دفترداری امور مالی صورت می گيرد .

 

  فرايند گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی :

    1- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه تأمين اجتماعی و درخواست صدور مفاصا حساب .

  2- ارسال نامه ای از اداره ی بيمه تأمين اجتماعی به کارفرمای پروژه .

  3- ارجاع نامه از کارفرما به مسئول امور مالی پروژه .

  4- جمع آوری مدارک مورد نياز جهت پاسخ به اداره بيمه اجتماعی ( توسط پيمانکار و ارسال به مسئول امور مالی شامل :

  الف - تصوير قرارداد .

  ب- تصوير تحويل موقت پروژه .

  ت - تصوير صورت کارکرد قطعی يا سند هزينه .

  ج - اعلام تاريخ شروع و خاتمه پروژه به مبلغ کل پروژه

  د- تعيين نوع کار ( پيمانی يا امانی ).

  5- تهيه پاسخ نامه توسط مسئول امور مالی .

  6- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه اجتماعی و گرفتن مفاصا حساب از اداره بيمه تأمين اجتماعی درصورت عدم بدهی به اداره بيمه و ارسال به موقع ليست بيمه کارکنان

قوانين و مقررات مربوطه : قوانين و فرآيند های داخلی اداره

 

فرايند استرداد سپرده حسن انجام کار

  1- پيمانکار پس از گذشت دوره تضمين ( شش ماه تا يک سال بر اساس قرارداد ) درخواست کتبی استرداد سپرده را به کارفرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست نامبرده را به امور مالی و دفتر فنی جهت اقدام ارجاع می دهد .

  3- دفتر فنی از محل بازديد درصورت عدم نواقص صورتجلسه تحويل قطعی نامبرده را صادر می کند .

  4- صورتجلسه تحويل قطعی به امضای اعضا کميته تحويل ( کارفرما - پيمانکار - ناظر - مدير مالی ) رسيده و در دبير خانه واحد محل کار کارفرما ثبت می گردد .

  5- پيمانکار صورتجلسه تحويل قطعی را به همراه برگ مفاصا حساب به امور مالی ارسال می کند .( درخواست استرداد سپرده قبلا به امور مالی ارجاع شده است .)

  6- دفترداری مراحل استرداد سپرده را طی می کند .

  * ضمنا پيمانکار می تواند پس از تحويل موقت با ارايه مفاصاحساب نسبت به استرداد 5% ( نصف سپرده ) اقدام نمايد .

 

  فرايند آزاد سازی سپرده انجام تعهدات :

  1- پيمانکار پس از اتمام کار ( حداقل97 درصد از کار ) درخواست کتبی استرداد سپرده انجام تعهدات (5 درصد ) را به همراه صورتجلسه ی تحويل موقت به کار فرما می دهد .

  2- کارفرما درخواست را به امور قراردادها ارجاع می دهد .

  3- امور قراردادها ضمن ارسال مدارک ( صورتجلسه تحويل موقت ) با امور مالی مکاتبه می کند .

  4- مراحل آزاد سازی در واحد دفترداری امور مالی صورت می گيرد .

 

  فرايند گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی :

    1- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه تأمين اجتماعی و درخواست صدور مفاصا حساب .

  2- ارسال نامه ای از اداره ی بيمه تأمين اجتماعی به کارفرمای پروژه .

  3- ارجاع نامه از کارفرما به مسئول امور مالی پروژه .

  4- جمع آوری مدارک مورد نياز جهت پاسخ به اداره بيمه اجتماعی ( توسط پيمانکار و ارسال به مسئول امور مالی شامل :

  الف - تصوير قرارداد .

  ب- تصوير تحويل موقت پروژه .

  ت - تصوير صورت کارکرد قطعی يا سند هزينه .

  ج - اعلام تاريخ شروع و خاتمه پروژه به مبلغ کل پروژه

  د- تعيين نوع کار ( پيمانی يا امانی ).

  5- تهيه پاسخ نامه توسط مسئول امور مالی .

  6- مراجعه پيمانکار به اداره بيمه اجتماعی و گرفتن مفاصا حساب از اداره بيمه تأمين اجتماعی درصورت عدم بدهی به اداره بيمه و ارسال به موقع ليست بيمه کارکنان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 794
 بازدید امروز : 14
 کل بازدید : 149692
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/3750