دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧ -
home
mail
sitemap
»
صفحه اصلی > دانشکده پرستاری > کارنامه علمی اساتید دانشکده پرستاری > کارنامه علمی آقای صیادی 

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي : احمدرضا صيادي اناري   تاريخ تولد : 3/9/1342

عنوان دانشگاهي : مربي عضو هيئت علمي رسمي قطعي دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي رفسنجان

پست الكترونيك : sayadiahmad@yahoo.com

تلفن : 03915225900  دانشكده پرستاري مامايي (سه روز اول هفته)

تلفن :2- 03915230080 مركز آموزشي درماني مرادي (سه روز دوم هفته)

آدرس : رفسنجان خيابان مدرس دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي ( سه روز اول )

آدرس : رفسنجان , خيابان شهدا مركز آموزشي درماني مردادي سه روز دوم هفته

 

2- سوابق تحصيلي

مدرك

عنوان رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

ليسانس

كاردرماني

علوم پزشكي شهيد بهشتي

فوق ليسانس

كاردرماني

علوم پزشكي ايران

3- پايان نامه

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

مکان دفاع

نمره

مقايسه توانايي حركتي پسران عادي و عقب مانده ذهني آموزش پذير 12-8  شهرستان رفسنجان

دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشکده توانبخشی

بيست تمام

 4 - سوابق تدريس

عنوان درس

مقطع و رشته

مدرس اصلي

مكان

روانشناسي اجتماعي و

روانشناسی عمومی

ليسانس( پرستاری- مامایی-بیهوشی-علوم آزمایشگاهی)

×

دانشكده پرستاري مامايي وپيراپزشكي

كارآموزي روانپرستاري

ليسانس- پرستاری

×

مركز آموزشي درماني مرادي بخش روانپزشکی

كارورزي روانپرستاري

//

×

//

بهداشت رواني ,كاردرماني در روانپزشكي

دكتري حرفه اي - پزشکی

×

مركز آموزشي درماني مرادي بخش روانپزشکی

روانشناسی عمومی

دكتري حرفه اي - پزشکی

×

دانشکده پزشکی

روانشناسی عمومی

دكتري حرفه اي - دندانپزشکی

×

دانشکده دندانپزشکی

 

5- سوابق تدريس در ساير مؤسسات و دانشگاه ها :

بهداشت رواني

دانش آموزان

آموزش و پرورش انار - رفسنجان

آموزش خانواده

والدين دانش آموزان

آموزش و پرورش انار- رفسنجان

آموزش خانواده

همسران شهدا

بنياد شهيد شهرستان رفسنجان

بهداشت رواني

معلمين

آموزش و پرورش انار- رفسنجان

       

6- سوابق باليني

عنوان شغلي

محل فعاليت

كاردرماني و مشاوره بيماران رواني در بخش روانپزشکی

مركز آموزشي درماني مرادي

مشاوره در بخش ترك اعتياد

//

كاردرماني در بخش ترك اعتياد

//

7- سوابق اجرايي و عضو شوراهاي پژوهشي

عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي تا سال 83

عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي از سال 82 تا کنون

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه از سال83 تا کنون

عضو مشاوران نشريه علمي پژوهشي دانشگاه از سال 82 تا کنون

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه از سال83 تا کنون

پژوهشگر نمونه سال 82، سال83 ،سال84، سال85 سال86،سال87،سال88دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي

عضو گروه پژوهشي روانپرستاري ، بيهوشي دانشكده پرستاري مامايي از سال82 تا کنون

عضو هيئت تحريريه نشريه علمي پژوهشي دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي تا کنون

مسئول پژوهشي گروه روانپزشکی

عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاری

عضو شوراي پژوهشي گروه بالینی بیمارستان مرادی

عضو شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

 

الف) هدايت پايان نامه هاي دانشجويي دكتراي حرفه اي ( پزشكي عمومي ) و کارشناسی ارشد

1- مقايسه توانايي حركتي پسران و دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير 12-8 ساله شهر رفسنجان راهنماي دوم

2- بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهر رفسنجان سال1378 مشاور علمي، آماري

3- مقايسه توانايي حركتي دختران عادي و دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير سال 1379راهنماي دوم

4- بررسي مشخصات باليني و فردي بيماران بستري شده در بخش اعصاب و روان از سال 1372 الي 1378، راهنماي دوم

5- مقايسه ميزان شيوع افسردگي بين دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه شهر رفسنجان سال 79- 78 ، راهنماي دوم

6- تإثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند سال 79، راهنماي دوم

7- بررسي شيوع فشار خون بالا ، ميزان آگاهي ، درمان، كنترل آن در افراد بالاي 18 سال شهرستان رفسنجان سال 79، مشاور آماري

8- مقايسه ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه هاي علوم كرمان با رفسنجان سال 79 ، راهنماي دوم

9- توزيع فراواني انواع سردرد در بيماران مبتلا به سردرد بستري شده در بخش مغز و اعصاب مركز آموزش و درماني علي بن ابيطالب سال 79 ، مشاور آماري

10-بررسي شيوع مصرف مواد مخدر در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 79 ، راهنماي دوم

11- بررسي همه گيرشناسي اقدام كنندگان به خودكشي و نقش عوامل دموگرافيك در مراجعين به اورژانس مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع)سال 79 مشاورآماري

12- بررسي ميزان فراواني سكته ايسكميك مغزي بر حسب لوب درگير در بيماران بستري شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علي ابن ابيطالب سال 79 مشاور آماري

13-بررسي ميزان فراواني مصرف داروهاي اعصاب و روان و مخدر در دانشجويان دانشكده پزشكي رفسنجان ، راهنماي دوم

14-بررسي توزيع فراواني عفونت مزمن گوش مياني در دانش آموزان دوره راهنمائي شهر رفسنجان سال 79 ، مشاور آماري

15-همه گيرشناسي كودك آزاري در شهر رفسنجان سال 80-79 ، مشاور آماري

16-مقايسه ميانگين ضريب هوشي كودكان 7 ساله رقسنجان بر حسب روش زايمان مادر مشاورآماري

17- بررسي فراواني انواع آلرژيهاي تنفسي در كودكان دبستاني شهر رفسنجان و شهرك مس سرچشمه مشاورآماري

18- بررسي آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر رفسنجان در مورد تغذيه تكميلي شير خواران مشاور آماري

19- مقايسه تغييرات زمان انعقاد خون در افراد سالم غير معتادين به هروئين و ترياك و يك هفته بعد از ترك مواد مشاورآماري

20- بررسي فراواني يافته هاي راديولوژيك ، الكتروكارديوگرام و تجزيه گازهاي خوني در بيماران انسداد مزمن ريوي مبتلا به افزايش فشار شريان ريوي مشاور آماري

21- بررسي توزيع فراواني مصرف داروهاي اعصاب و روان و مخدر در دانشجويان دانشگاه   ولي عصر رفسنجان سال 80  راهنماي دوم

22- مقايسه علائم اداري در بيماران هيپر پلازي خوش خيم پروستاتكتومي شده با وزن پروستات بيشتر و كمتر از 50 گرم در مركز آموزش درماني مرادي سال 80 مشاور آماري

23-مقايسه فراواني اختلال عملكرد جنسي در زنان شوهر دار هيستركتومي شده و هيستر كتومي نشده در شهر رفسنجان سال 80 مشاور آماري

24- بررسي توزيع فراواني افسردگي در جانبازان شهرستان رفسنجان سال 80 راهنماي دوم

25- بررسي شيوع ديابت حاملگي در زنان باردار 28-24 هفته مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني و بهداشتي شهر رفسنجان مشاور آماري

26- بررسي شيوع بلوكهاي شاخه اي قلب و برخي عوامل مؤثر بر آن در بيماران بالاي 40 سال بستري در بخشهاي جراحي ، چشم ، ENT مراكز آموزشي درماني مرادي و علي ابن بيطالب رفسنجان سال 80 مشاور آماري

27- بررسي فراواني نسبي اختلال حافظه در بيماران افسرده اساسي دريافت كننده ECT راهنماي دوم

28- بررسي ايمنوهيستوشيمي كاتپسينD با توجه به درجه و مرحله در كانسرپستان شهرستان رفسنجان مشاور آماري

29- بررسي ميزان شيوع افسردگي در كادر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 80 راهنماي دوم

30- بررسي ميزان شيوع اضطراب در معلمين شهر رفسنجان سال 80 راهنماي دوم

31- بررسي فراواني مصرف سيگار و داروهاي اعصاب و روان و مخدر در پرسنل دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 80 مشاور آماري

32- بررسي فراواني افسردگي در بيماران ديابتيك تيپ II مركز بيماريهاي خاص رفسنجان سال 80 مشاور آماري

33- بررسي فراواني حاملين استافيلوكوك اورئوس و حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي آن در دست و فلور بيني پرستاران مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 78 مشاور آماري

34-بررسي شيوع شب ادراري و عوامل مؤثر بر آن در كودكان ابتدائي شهر رفسنجان سال 80 مشاور آماري

35-بررسي فراواني نسبي عوارض انفاركتوس ميوكارد و در بيماران بستري شده در بخش CCU مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب سال (80-79) مشاور آماري

36- مقايسه فراواني انجام شعائر مذهبي در مصرف كنندگان مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك خود معرف ترياك اعتياد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با افراد عادي سال 80 مشاور آماري

37- مقايسه فراواني سنگهاي صفراوي در افراد ديابتيك و غير دياتيك مشاور آماري

38-بررسي فراواني علل بستري مبتلايان به اوريون بر اساس علايم باليني در كودكان بستري شده در بخش اطفال مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع) سال 81-80 مشاور آماري

39-بررسي شيوع پوسيدگي هاي زود رس دوران كودكي(E.C.C) در كودكان 5-3 ساله مهد كودك هاي شهر رفسنجان سال 81 مشاور آماري

40- بررسي فراواني اشتغالات ذهني در نوجوانان سنين دبيرستاني شهر رفسنجان سال 81 راهنماي دوم

41- بررسي ارتباط هورمونهاي تيروئيد ، كورتيزول در بيماران افسردگي اساسي مراجعه كننده به بخش روانپزشكي مركز آموزشي درماني مرادي سال 81 مشاور آماري

42-بررسي فراواني عوارض ختنه از سنين نوزادي تا دوازده سالگي در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي درماني مرادي و نيك نفس در سال 79، 80، 81 شهر رفسنجان مشاور آماري

43- بررسي اثر ضد ميكروبي صمغ درخت كاج تهراني و عصاره الكلي آن بر تعدادي از باكتريهاي مولد عفونتهاي مولد عفونتهاي پوستي سال 1381 مشاور آماري

44- مقايسه نتايج تست ورزش و اكوكارديوگرافي قبل و تا يك سال بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر سال 80 مشاور آماري

45-مقايسه درمان جراحي گريد III-II-I در بهبود اسپرموگرام بيماران مبتلا به واريكوسل مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني مرادي سال 81-80 مشاور آماري

46-بررسي فراواني مصرف آهن كمكي و علت عدم مصرف آن در كودكان 24-6 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر رفسنجان سال 81 مشاور آماري

47- مقايسه ايمي پيرامين با تركيب ايمي پيرامين واكسي بوتينين در درمان شب اداراري كودكان دبستاني شهر رفسنجان سال 82-81 مشاورعلمي، آماري

48-تعيين ارتباط بيماريهاي عروق كرونر قلب با ائوزينوفيلي خون محيطي و آلرژي سال 81 مشاور آماري

49- بررسي ميزان فراواني اختلالات رواني در زوج هاي نا بارور در مراجعه كنندگان به كلينك هاي خصوص و دولتي شهر رفسنجان در سال 1381 مشاورعلمي، آماري

50-بررسي تغييرات در شمارش كامل سلولهاي خوني ( اندپسهاي CBC ) در زمانهاي مختلف در دماي آزمايشگاه ( C 25) مشاور آماري سال 82

51- بررسي ميزان فراواني اعتياد به مواد افيوني در بين پرونده هاي ناشي از ناهنجاري اجتماعي (طلاق، قتل ، سرقت ، ضرب و شتم ) در دادگستري و دادگاه انقلاب اسلامي شهر رفسنجان سال 82-81 راهنماي دوم

52- بررسي شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان پسر ابتدايي شهر رفسنجان با شهربابك سال 82 راهنماي دوم

53- بررسي شيوع كندرومالاسي پاتلا در  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 82مشاور آماري

54-بررسي اثر كار با مازپين باديكلوفناك بر روي دردهاي ناشي از استئوآرتريت مشاور آماري سال 82

55- بررسي پيش آگهي جراحي ديسك كمر بر طبق امتيازات جدول FINNESON در بيماران جراحي شده مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع) از تيرماه 81 الي آذر 82 مشاور آماري

56- بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 82-81 مشاور آماري

57-مقايسه اثر اسپري دسموپرسين با ديكلوفناك بر روي دردهاي ناشي از رنال كو ليك در مراجعه كنندگان به اورژانس علي ابن ابيطالب (ع)ومركز مرادي سال 82 مشاور آماري

58- بررسي برخي ACUTE  PHASE  REATION در بيماران مبتلا به CVA ايسكميك بستري در بخش مغز و اعصاب مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع)سال 82-81 مشاور آماري

59-بررسي فراواني علت كاهش سطح هوشياري در بزرگسالان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع)سال 82 مشاور آماري

60-بررسي فراواني ريسك فاكتور هاي ماژور در بيماران CAD مراجعه كننده به بخش قلب مركز آموزشي درماني علي ابن ابيطالب (ع) رفسنجان سال 1382 مشاور آماري

61- بررسي ميزان فراواني استاف كوآگولاز منفي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه اذنقلاب مركز آموزشي درماني مرادي سال 1382 - مشاور آماري

62-بررسي شيوع خشونت فيزيكي بر عليه زنان توسط همسر در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1383 راهنماي دوم

63- بررسي شيوع ترس هاي اجتماعي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 83 راهنماي دوم

64- بررسي  شيوع سردرد در دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر رفسنجان سال 83 مشاور آماري

65- بررسي شيوع كمبود آنزيم گلوكز6 - فسفات دهيدروژناز در متولدين زايشگاه نيك نفس رفسنجان بمدت 6 ماه در سال 1383 مشاور آماري

66- بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر رفسنجان نسبت به آلودگي هاي انگلي ، روده اي سال 1383 مشاور آماري

67- بررسي رضايت مندي دانشجويان دانشگاه و علوم پزشكي رفسنجان از رشته تحصيلي و عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي سال 1383 مشاورعلمي، آماري

68- بررسي علل مصرف مواد افيوني در زنان مراجعه كننده به كلينيك ترك خود مصرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان و كلينيك هاي خصوصي روانپزشكي شهر رفسنجان سال 1383( مشاور آماري)

69-بررسي مقايسه اي اثرات داروي آسپرين كدئين با ايبوبروفن بر روي درد و تريسموس پس از جراحي دندان عقل نهفته ( مشاور آماري )

70- بررسي تغييرات داپلر سونوگرافي در بيماران مبتلا به سكته مغزي ترمبوتيك مراجعه كننده به مركز آموزشي در ماني علي بن ابيطالب (ع) مشاور آماري

71- تاثير مصرف سيرخام بر سطح سرمي تعدادي از هورمونهاي مؤثر در متابوليسم قند و چربي در افراد با چربي يا قند بالا سال 1383 مشاور آماري

72- بررسي فراواني سكته مغزي خاموش در بيماران با سكته مغزي ترومبوتيك حاد بستري شده در مركز آموزشي در ماني علي بن ابيطالب (ع) سال 1383 مشاور آماري

73- بررسي دانش ، بينش ، عملكرد در تنظيم خانواده در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني رفسنجان سال 1383 مشاور آماري

74- بررسي استروژن درماني بر وضعيت نوار مغزي و MMSE در بيماران زن مبتلا به آلزايمر مشاور آماري

75- بررسي ميزان آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رفسنجان نسبت به آلودگي هاي انگلي روده اي سال 83 مشاور آماري  

76- بررسي سر و اپيد ميولوژي توكسو پلاسما (Igm - Ige ) در خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز آزمايشگاهي شهر رفسنجان سال 83 مشاور آماري  

77- تعيين ميزان رضايت مندي دانشجويان علوم پزشكي رفسنجان از رشته تحصيلي خود و نگرش آنها در مورد عوامل مؤثري در علاقه مندي به مطالعه و ادامه تحصيل سال 84-83 مشاور آماري

   78- بررسي ميزان تطابق پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از بدوتاسيس تا سال 82 با اصول پژوهشي با بهره گيري از شيوه ارزيابي نقادانه مشاور آماري   

79- بررسي ميزان آگاهي ، عملكرد ، دانش بهورزان مركز بهداشت شهر ستان رفسنجان نسبت به تنظيم خاتواده مشاور آماري   

80- بررسي مقايسه تاثير داروهاي ليدوكائين و ديازپام و توام آنها بر روي فاسيكولاسيون ناشي از ساكسنيل كولين مشاور  آماري

81 - بررسي شيوع پوسيدگي دنداني دو طرفه در دانش آموزان 12-11 ساله شهر رفسنجان سال 1385 مشاور آماري

82- ارزيابي آموزش كامپوزيت هاي خلفي در دانشجويان دانشكده هاي دندانپزشكي1385 مشاور آماري

83- بررسي تاثير همودياليز بر روي پارامترهاي خوني بر اساس فرمول ktv در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز علي ابن ابيطلب (ع) رفسنجان پائيز 84 مشاور آماري

84- بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در مورد ايدزسال1384 مشاورآماري

85- بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه وليعصر رفسنجان در مورد ايدزسال1385 مشاور آماري

86- بررسي شيوع سندرم متابوليك در بيماران بستري شده در بخش CCU بيمارستان علي ابن ابيطالب سال 84 مشاور آماري

87- بررسي شيوع مصرف داروهاي اعصاب و روان و مواد مخدر در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر رفسنجان سال 1385 مشاورعلمي، آماري

88- ارزيابي وضعيت آموزش كامپوزيت خلفي در دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور سال 85 مشاور آماري

89- تاثير امواج موبايل بر حافظه مشاور آماري

90- بررسي فراواني اختلالات جنسي در معتادين مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 85 مشاورعلمي، آماري

91 -بررسي آگاهي و نگرش كاركنان مراكز بهداشت درماني دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نسبت به بيماريهاي انگلي روده اي سال 85 مشاور آماري

92- بررسي ميزان بقا نوزادان LBW متولد شده در زايشگاه نيك نفس رفسنجان در يك دوره شش ماهه سال 1385 مشاور آماري

 93-برسي عوامل مؤثر در بروز تشنج در بيماران بستري شده در بخش اطفال بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان با اسهال عفوني در تابستان 1385 مشاور آماري

94- بررسي رابطه شاخص توده بدني و پوسيدگي دندان در دانش آموزان 11-6 ساله شهر اصفهان سال 1385 مشاور آماري

95- بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1386 مشاور

96- بررسی میزان آگاهی و نگرش  پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1387 مشاور

97-مطالعه اثرات ضد دیابتی سرکه سفید بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی درافراد مبتلا به دیابت نوع دو مشاور 

98- بررسي ميكروبيولوژي وتعيين الگوي مقاومتي آنتي بيوتيك در افراد دچاراوتيت حاد مياني مراجعه كننده به كلينيك گوش وحلق بيني طي دوره يكسال  ازابتدا  تاانتهاي سال 1386

99- بررسي ميكروبيولوژي وتعيين  الگوي متفاوت آنتي بيوتيك در افراددچار اوتيت حاد خارجي مراجعه كننده به كلينيك گوش وحلق وبيني طي شش ماه سال 1386 مشاور

100- بررسی آلودگی باکتریایی وسایل بیهوشی مرکز آموزشی درمانی مرادی مشاور

101-  مقایسه فلور نرمال نازوفارنکس قبل وبعد از ترک وابستگان به تریاک و مشتقات آن در مراجعین به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشاور

102- بررسی دوز مطلوب تریامسینولون داخل مفصلی در درمان آرتریت مفصل تمپورو مندیبولاردر موش صحرایی مشاور

103 - غربالگری شنوایی نوزادان با تست OAE  طی یک دوره یکساله در زایشگاه نیک نفس شهر رفسنجان در سال 1386 مشاور

104- بررسي ميكروبيولوژي فارنكس قبل وبعد از اعمال جراحي آدنوييدكتومي و نسيكتومي درمراجعه كنندگان به در مرکز آموزشی درمانی مرادی سال 1386 مشاور

105 - مقایسه تاثیر دهان شویه با پوویدون آیوداین و سرم فیزیولوژیک بر انتقال میکرو ارگانیسم ها به داخل نای طی انتوباسیون و خارج کردن لوله تراشه جهت بیهوشی عمومی  سال 86  مشاور

106 - تعیین شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهر رفسنجان سال 87  مشاور

107 - فراوانی سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد شهر رفسنجان سال  87 مشاور

108- مطالعه اثرات گیاه هندوانه ابوجهل بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات بافت شناسی در موش ها صحرایی نر دیابتی و سالم مشاور

109- بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مکمل و جایگزین سال 87 مشاور

110- بررسی فراوانی سینوزیت در MRI   بیماران مراجعه کننده با شکایت سر گیجه طی یک دوره ده ساله از سال 86-76 مشاور

 111- بررسی اختلالات شنوایی در کودکان 6 ساله مورد بررسی در طرح سنجش پیش دبستانی رفسنجان در سال 87  مشاور

112- ارتباط هیپر بیلی روبینمی بر تغییرات پاسخ های شنوایی مغز (ABR)در نوزادان مبتلا به زردی شدید بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 88  مشاور

 113- بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی الماس کویر رفسنجان در سال

88 مشاور

114- بررسی ارزش پیش آگهی تعداد WBC  در زمان پذیرش بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد بر میزان مرگ و میر بیمارستانی آنها در شهر رفسنجان سال 88 مشاور

115- تعیین فراوانی انواع تغییرات نوار قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد و مقایسه با گروه کنترل مشاور

116- بررسی شیوع ترس و اضطراب دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال89-88  مشاور

شركت در دفاع پايان نامه دانشجويان  پزشكي بعنوان  استاد ناظر بیش از یکصد مورد

 

ب) مقالات چاپ شده :

1- اختلال در تصوير ذهني ازبدن در نقاشي آدمك بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد عادي ( نفر اول ) مقاله نشريه انديشه و رفتار سال ششم شماره( 3،2 )پائيز و زمستان 1379

2- تاًثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند ( نفراول ) مجله علمي پژوهش دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال اول ، جلد اول ، شماره سوم : 1381

3- بررسي مشكلات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و نگرش آنها به نقش مشاوره در حل مشكلات آنان ( نفر جهارم ) طب و تزكيه بهار 1380 شماره 4

4- شيوع اختلالهاي روانپزشكي در وابستگان به مواد افيوني ( نفر سوم ) مجله علمي پژوهشي انديشه ورفتار سال هفتم ، شماره 3 ، زمستان 1380

5- بررسي شيوع ، ميزان آگاهي ، درمان و كنترل پر فشاري خون در افراد بالاي 18 سال شهرستان رفسنجان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال اول جلد اول شماره دوم ، 1381 ( نفر سوم )

6- بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي بيماران وابسته به مواد افيوني موفق در ترك مراجعه كننده به واحد سرپايي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ( نفر اول ) مجله علمي پژوهشي انديشه و رفتار سال هشتم ،شماره 1 - تابستان 1381

7- نقش آموزش كنترل محيط ، توجه به برگرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي در دانشگاه به مواد افيوني (نفر دوم ) مجله علمي پژوهشي انديشه و رفتار سال هشتم شماره 2 پائيز 1381

8- اثر مواد مخدر بر ميزان قند خون تري گليسريدو كلسترول در وابستگان به مواد مخدر چاپ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار سال دهم ، شماره 4 ، زمستان 1382 ص 13 نفر سوم سال 82

9- بررسي فراواني موارد مثبت HBSAg در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني نيك نفس رفسنجان مجله علمي پژوهشي رفسنجان چاپ بهار 83 نفر چهارم

10- سير بيمارستاني و عوارض زود رس انفاركتوس حاد قلبي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مجله علمي پژوهشي كردستان سال هشتم شماره 5-1 ( پي در پي 29) پاييز 1382 ص 41 نفر سوم

11- تاثير آواي قرآن كريم بر افسردگي مجله علمي پژوهشي كردستان نفرسوم مجله علمي پژوهشي كردستان سال دهم شماره 2 تابستان 1384 ص 42 

 12- ارزیابی حافظه بیماران افسرده اساسی بستری شده در بخش روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی مرادی رفسنجان قبل و بعد از تشنج درمانی الکتریکی در سال1382 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره4 ، شماره 4-آ ، پاییز 1384 نفر چهارم

13-The survey of changes in complete blood count and RBC indices at different temperatures upto 48 hours. the FEBS journal volume 272 supplement 4, july 2005

 

14- The survey of changes in complete blood count and red cell indices of whole blood incubated in vitro at different temperaturesup to 48 hours journal vol. 18 NO1 january- March, 2005 ISSN 1025-9589 indexed inindex medicus and medline.

 

16- ارزشیابی نقادانه پایان نامه های دانشجویانپزشکی دانشکده پزشکی رفسنجان در سال های 82-1372 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( گام های توسعه در آموزش پزشکی ) دانشگاه علوم پزشكي کرمان دوره دوم ، شماره 2، پاییز و زمستان 1384 نفر چهارم

17- شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381 مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال اول شماره دوم زمستان1385 ص 35-30 نفر دوم

18- بررسی دانش ،بینش و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت شهرستان رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1383فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت(طلوع بهداشت) دانشگاه علوم پزشكي یزد پاییز 1385

19 -شیوع سرمی IgA اختصاصی ضد هلیکوباکتر پیلوری در اهدا کنندگان خون شهر رفسنجان طبیب شرق مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان سال هشتم، شماره 2 ،تابستان 1385 نفر چهارم

20- سکته مغزی خاموش در بیماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان سال دهم، شماره 3 ،پاییز 1385 ص 241-237 نفر سوم

21-ارزيابي سندروم X شكننده در مبتلايان به عقب ماندگي ذهني خفيف در شهرستان رفسنجان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان جلد پنجم ، شماره اول ، بهار 1385 نفر ششم

22- رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در 1382 مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال اول شماره اول، پاییز 1385 ص 42-35 نفر سوم

23- تاثیر هورمون های استروژنو پروژسترون بر وضعیت نوار مغزی و MMSE در بیماران زن مبتلا به آلزایمر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند دوره13 ، شماره 2 ، تابستان 1385 نفر دوم

24- مقایسه سلامت روانی بیماران دیابتی و مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1384فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال اول شماره سوم بهار 1386 ص 61-53 نفر سوم

25- شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال اول شماره 4- سال دوم ، شماره 1 ، تابستان و پاییز  1386 ص 57-53 نفر دوم

26- فراوانی مصرف قطره آهن کمکی و موانع مصرف آن در کودکان 24-6 ماهه مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر رفسنجان در سال 1382 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره ششم ، شماره دوم ،تابستان 1386 نفر چهارم

27- بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1383 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره ششم ، شماره 1 ،بهار 1386 نفر چهارم

28- اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC)Momordica charantia بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال چهارم ، شماره چهارم ،بهار و تابستان1386 نفر پنجم

29- وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشتگان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1385 مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال دوم شماره دوم- زمستان 1386 ص46-39 نفر چهارم

30- وضعیت بحران های روانی بر اساس چگونگی خورشید ، ماه و فصل در مراجعین به مرکز روانپزشکی رفسنجان طی یک سال شمسی ( مهرماه 1381 لغایت شهریور ماه 1382) مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال دوم شماره دوم- زمستان 1386 ص22-17 نفر چهارم

 31- بررسی کمبود آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز در متولدین شهرستان رفسنجان در پاییز 1383 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره ششم ، شماره 4 ،زمستان 1386 نفر چهارم

32- مقایسه رفتار ورزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری و  مامایی دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و رفسنجان قبل و بعد از گذراندن دروس تربیت بدنی مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال سوم، شماره اول و دوم پاییز و زمستان 1387 نفر چهارم

33- مقایسه نمره بهداشت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال1385 مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال سوم، شماره اول و دوم- پاییز و زمستان 1387 نفر سوم

34- Effects of Opium Smoking Cessation on the Nasopharyngeal Microbial Flora ( Kerman University of Medical Sciences and Health Service - Addiction and Health-Quarterly Journal of Health and Clinical Medicine Volum1,Number 1, Summer2009

35- Comparison of serum lead level in oral opium addicts with healthy control group ( Journal Of  Iran University Of Medical Sciences Volume 16/ supplement 1/ spring 2009 )

36- The Effects Of Opium and its Derivatives Withdrawal on a Number of Blood Biochemical Factors in individuals Referred to RUMS self - Introduced Center: CCLM. VOL47, SPECIAL, SUPPLEMENT. 2009

37- بررسی سطح سرمی اینترلوکین-17 در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و آنژین صدری مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ایران دوره، شانزدهم ، شماره 62 ،بهار 1388 نفرنهم

38- مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم مجله دانشکده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 52 ،شماره 3،پاییز1388 ،نفر دوم

ص 132-129

39- سندرم روده تحریک پذیر (IBS )ارزیابی فراوانی و برخی علل احتمالی مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  مجله دانشگاه علوم پزشكي ایران ویژه دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران دوره شانزدهم بهار 1388

40- شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال سوم شماره سوم بهار1388 نفر چهارم

41- Determine the process of youth entertainment as reasons of high rate motorcycle accident in rafsajan : aqualitative research Journal of kerman university of medical science: winter 2009,volum16, number 1

41- اثر امواج ميكروويو تابش شده از تلفن‌هاي همراه GSM بر روي حافظه كوتاه مدت انسان  مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان جلد هفتم ، شماره 4 ،زمستان 1387

 نفر سوم از چهار نفر

42- Effects of Opium Smoking Cessation on the Nasopharyngeal Microbial Flora Saudi,  Med ,J :2010, Vol 31(1)

 نفر سوم ازپنج نفر

43- بررسی آگاهی و نگرش وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص بیماری ایدز در 1387 طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان  1388  ویژه سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

44- تاثیر قطع مصرف تریاک تدخینی بر فلور نرمال نازو فارنکس طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان 1388 ویژه سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

45- - بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان در خصوص بیماری ایدز درسال 1387 طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان 1388 ویژه  سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

46- دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان در زمینه آموزش ویژگی های روانی و جنسی به دانشجویان  در دانشگاهها مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دوره 9، شماره24 (پی در پی 24  ) زمستان 1388

  

پ)طرحهاي تحقيقاتي :

1- بررسي توزيع فراواني اختلال سلوك در دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر رفسنجان سال تحصيلي 82-81 مجري دوم طرح پايان يافته

2- تاثير آواي قران كريم بر افسردگي مجري دوم طرح پايان بافته سال 82-81

3- بررسي ارتباط آنتي ژنهاي سازگاري نسجي (HLA) با اسكيزو فرني در جمعيت رفسنجان مجري دوم طرح درحال انجام

4- بررسي پيگيري يكساله در وابستگان به مواد مخدر بستري در مركز خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مجري اول طرح پايان يافته سال 82-81

5- بررسي اختلال تصوير دهني از بدن در نقاشي آدمك بيماران اسكيزوفرنيا و افراد عادي مجري اول طرح پايان يافته

6- بررسي ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات ارائه شده در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مجري سوم طرح پايان يافته سال 82

7- بررسي تاثير ماه و خورشيد بر رخدادهاي رواني ، شهرستان رفسنجان همكار طرح پايان يافته

8- بررسي فراواني نسبي HCV. HBSAg+ . HIV در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 79 همكار طرح پايان يافته

9- مقايسه قند و چربيهاي خون در وابستگان مواد مخدر با افراد سالم غير وابسته به مواد مخدر سال 80 - همكار طرح پايان يافته

10-مقايسه ساختار خانواده در وابستگان به مواد افيوني يا افراد سالم غير وابسته به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 82-81 مجري چهارم طرح پايان يافته

11- بررسي شيوع اختلالات روان پزشكي در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 79 مجري سوم طرح پايان كار

12- نقش آموزش كنترل محيط ، توجه برگرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي ( وسوسه ) در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 79 مجري دوم طرح پايان كار

13-بررسي نقش مشخصات فردي و اجتماعي در عود مصرف مجدد مواد در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 79 مجري چهارم طرح پايان كار

14-بررسي ميزان تاثير نالتركسون در پيشگيري از عود مجد اعتياد سال 82-81مجري اول طرح پايان كار

 15-تعيين ارتباط تغييرات هورمونهاي تيروئيد ، كوتيزول ، تستسترون DHEA. SDHEA و پرولاكتين در بيماران افسرده ماژور بستري شده در بخش اعصاب و روان مركز آموزشي درماني مرادي سال 82-81 همكار طرح پايان كار

16-نقش آموزش بر ميزان آگاهي نوجوانان دبيرستاني شهر رفسنجان نسبت به مواد اعتياد آور مجري چهارم طرح پايان كار سال 83-82

17-بررسي رفتار رانندگي در بين رانندگان خودروهاي شخصي جمعيت رفسنجان سال 82 مجري سوم پايان يافته

18-بررسي شاخص هاي سلامت و عوامل مرتبط آن در كودكان و سال شهرستان رفسنجان سال 83 همكار طرح

19-بررسي شيوع كمبود آنزيم گلوكز6- فسفات دهيدروژناز در متولدين زايشگاه نيك نفس رفسنجان بمدت 6 ماه در سال 1383 همكار طرح

20-بررسي اختلالات رواني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 83 مجري سوم طرح

21-بررسي ضرورت كتاتر وريدي روتين در جريان زايمان همكار طرح سال 83

22- شيوع افسردگي بعد از زايمان و برخي عوامل مؤثر برآن در شهر رفسنجان سال 84-83

مجري اول طرح

23- بررسي مقايسه اي سلامت رواني در بيماران ديابتي و نارسايي مزمن كليه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 84-83 مجري سوم طرح

24- بررسي مقايسه اي نتايج آزمايشات بيوشيمي و شمارش كامل گلبولي در خونگيري به روش معمولي با خونگيري از كاتتر وريدي سالين لاك شده سال 84-83 مجري سوم طرح

25-بررسي شيوع مصرف سيگار ، قليان در دبيرستان هاي شهر رفسنجان سال 84-83 همكار طرح

26- تعيين ميزان رضايتمندي دانشجويان علوم پزشكي رفسنجان از رشته درسي و نگرش در مورد عوامل مؤثر در علاقه مندي به مطالعه و ادامه تحصيل 84-83 همكار طرح

27- بررسي رضايتمندي زناشويي در خانواده هاي مراجعه كننده به كميته امداد امام خميني رفسنجان همكار طرح

28- ارزيابي آموزش كامپوريت خلفي در دانشجويان دندانپزشكي سال 1385 همكار  طرح  

29- بررسي وضعيت سلامت جسمي و رواني در بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكي 1384

30- بررسي اثرات ترك وابستگي به ترياك و مشتقات آن بر فاكتورهاي بيوشيميايي خون و فيزيولوژيكي افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه كننده به مركز ترك خود مصرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 11/2/85مجري دوم طرح

31- بررسي اثرات ترك وابستگي به ترياك و مشتقات آن بر هورمونهاي افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه كننده به مركز ترك خود مصرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 11/2/85مجري دوم طرح

32- پيگيري يكسال وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز خود مصرف ترك دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مجري اول طرح

33- تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان همكار طرح

34- بررسي ميزان فراواني HBSAg, HCV, HIV وابستگان  به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان همكار طرح

35- بررسي ميزان آشنايي استفاده از اينترنت و نحوه  بكارگيري آن توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1385 همكار آماري  طرح

36- بررسي فراواني  عفونت  دستگاه ادراري بدنبال سوند گذاري جهت انجام سزارين انتخابي در مراجعه كنندگان به زايشگاه نيك نفس شهر رفسنجان سال 1385 همكار آماري طرح

37- بررسي فراواني اعتياد به مواد افيوني در بين پرونده هاي ناشي از ناهنجاريهاي اجتماعي

( طلاق ، سرقت ، ضرب و  شتم ، قتل ) در دادگاه عمومي شهر انار سال9 /3/1385 مجري اول طرح

38- بررسي الگوي مقاومت انتي بيوتيكي استرپتوكوك بتاهموليتيك گروه A در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان رفسنجان مدت زمان 12 ماه همكار طرح

39- تأثير فعاليتهاي حركتي طراحي شده بر بهداشت و روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مجري اول سال85 (تصویب    28/9/85

40-  بررسی میزان فراوانی کانال تغذیه ای در رادیوگرافی های پری اپیکال قدام و عوامل مرتبط با آن سال 20/4/85 همکار طرح

41- بررسی شیوع پوسیدگی دو طرفه در دانش آموزان 12-7 شهر رفسنجان سال20/4/85 همکار طرح

42- بررسی تاثیر درس تربیت بدنی بر رفتار ورزشی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و رفسنجان سال 30/8/85 همکار طرح

43 - مقایسه وضعیت بهداشت روان دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال85  (تصویب  28/9/85 ) مجری دوم طرح

44-بررسی فراوانی اختلالات روانی وعوامل خطر در موارد اقدام به خودکشی ارجاع شده به اورژانس علی ابن ابیطالب رفسنجان 30/10/ 85 همکار طرح

45- بررسی شیوع تاخیر قاعدگی ومداخلات انجام شده بدنبال ان دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال22/11/85 همکار طرح

46- بررسی رابطه سلامت عمومی با عملکرد تحصیلی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال1/12/85 همکار طرح

47-  بررسی مقایسه ای نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه ولیعصربا علوم پزشکی رفسنجان در مورد ضرورت اموزشی ویژگی های روانی وجنسی زن ومرد به  دانشجویان سال1/12/85 همکار طرح

48- بررسی مقایسه ای پیامد های مادری و جنینی ، شروع خودبخودی وشروع با

القاء زایمان در زنان نخست زا 22/12/85 همکار طرح

49- بررسی فرایند بالا بودن میزان تصادفات موتورسیکلت 9/3/85 مجری دوم

50-مطالعه اثرات ضد دیابتی سرکه سفید بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در

افراد مبتلا به دیابت نوع دو (تصویب 1/3/86) همکار طرح

51- بررسي ميكروبيولوژي وتعيين الگوي مقاومتي آنتي بيوتيك در افراد دچاراوتيت حاد مياني مراجعه كننده به كلينيك گوش وحلق بيني طي دوره يكسال  ازابتدا  تاانتهاي سال 1386(تصویب 5/2/86) همکار طرح  مدت زمان 15 ماه

52- بررسي ميكروبيولوژي وتعيين  الگوي متفاوت آنتي بيوتيك در افراددچار اوتيت حاد خارجي مراجعه كننده به كلينيك گوش وحلق وبيني طي شش ماه سال 1386(تصویب 4/2/86) همکار طرح  مدت زمان 9 ماه

53- تاثیر آنتی بیوتیک تراپی در کلو نیزاسیون استافیلوکوکس اورئوس در بینی بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی مرادی سال 1386 همکار طرح     تصویب شده کمیته تحقیقات دانشجویی

54- بررسی آلودگی باکتریایی وسایل بیهوشی مرکز آموزشی درمانی مرادی همکار طرح  تصویب شده 9/8/86

55-  مقایسه فلور نرمال نازوفارنکس قبل وبعد از ترک وابستگان به تریاک و مشتقات آن در مراجعین به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصویب شده 1/8/86 همکار طرح   

56- بررسي شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1386      مجري اول  (تصویب 22/3/86 )

57- بررسي پي گيري شش ماهه وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك خود معرف اعتياد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 15 ماه   مجري اول  

58- بررسی ارتباط اعتیاد به تریاک خوراکی وسطح سرمی سرب در معتادین مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد ( تصویب 5/4/86 ) همکار طرح

59- بررسی میزان آگاهی زنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رفسنجان از احکام شرعی مخصوص بانوان ( تصویب 5/4/86 ) همکار طرح

60- بررسی دوز مطلوب تریامسینولون داخل مفصلی در درمان آرتریت مفصل تمپورو مندیبولاردر موش صحرایی( تصویب 19/4/86 ) همکار طرح

61 - غربالگری شنوایی نوزادان با تست OAE  طی یک دوره یکساله در زایشگاه نیک نفس شهر رفسنجان در سال 1386 تصویب 2/10/86 همکار طرح

62- بررسی تاثیر عصاره آبی دانه گیاه بادیان رومی (زنیان) بر مدل آزمایشگاهی تشنج در موش ها تصویب 11/10/86 همکار طرح

63 - تاثیر آموزش بر آگاهی وعملکرد بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی بستری در بخش سی سی یو بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود تصویب 11/10/86 همکار طرح

64- مقایسه شيوع و علل مصرف سيگار در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و ولیعصر رفسنجان در سال 86تصویب 2/11/86  مجری طرح 65- بررسي موارد وعلل خودكشي در مراجعه كنندگان به مركز اورژانس بيمارستان حضرت علي ابن ابيطالب (ع) مجري طرح 17ماه

65- بررسي فراواني اختلا لا ت رواني وعوامل خطر در موارد اقدام به خودكشي هاي  ارجاع شده به اورژانس بيمارستان علي ابن ابيطالب15ماه  همكارطرح(تصویب 12/10/85)

66- بررسي نقش شركت در گروه معتادان بي نام بر ميزان پاك ماندن در وابستگان به مواد افيوني همكار طرح مدت زمان 14 ماه(تصویب 11/2/86) همكارطرح

67- بررسي ميزان آگاهي وعملكرد خانمهاي مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهررفسنجان از سميت كپك نان وجمع آوري نان خشك در سال 87-1386 مجري دوم 

68- بررسي ميكروبيولوژي فارنكس قبل وبعد از اعمال جراحي آدنوييدكتومي و نسيكتومي درمراجعه كنندگان به در مرکز آموزشی درمانی مرادی سال 1386 (تصویب 7/12/86)

69- بررسی مشکلات و نواقص برنامه  ADS9 از نظر کاربران در بیمارستان های شهرستان رفسنجان در سال 85 (تصویب 10/12/85)

70 - بررسی نگرش کارکنان بیمارستان های شهر رفسنجان نسبت به آئین نامه انطباق امور اداری وفنی موسسات با موازین شرع مقدس سال 86 (تصویب 2/11/86 ) همکار طرح

71 - مقایسه تاثیر دهان شویه با پوویدون آیوداین و سرم فیزیولوژیک بر انتقال میکرو ارگانیسم ها به داخل نای طی انتوباسیون و خارج کردن لوله تراشه جهت بیهوشی عمومی  سال 86  (تصویب 7/12/86 ) همکار طرح

72- بررسی خصوصیات سفالو متریک بیماران کلاس III  اسکلتی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی رفسنجان طی سالهای 86-84

(تصویب 27/1/87 ) همکار طرح

73 - بررسی تاثیر آموزش روشهای مقابله ای مشکل مدار و هیجان مدار بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 87 ( تصویب 10/2/ 87 ) مجری طرح

74 - تعیین شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهر رفسنجان سال 87  ( تصویب 29/2 87 ) همکار طرح

75 - فراوانی سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد شهر رفسنجان سال 87( تصویب 29/2 87 ) همکار طرح

76- بررسی سبک یادگیری دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بهار 87 (تصویب 29/2/87)

77- مطالعه اثرات گیاه هندوانه ابوجهل بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش ها صحرایی نر دیابتی و سالم ( تصویب ( 27/3/87) همکار طرح

78 - مطالعه اثرات گیاه هندوانه ابوجهل بر تغییرات بافت شناسی در موش ها صحرایی نر دیابتی و سالم ( تصویب ( 27/3/87) همکار طرح

79- بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی و ارائه طرحی برای مقابله با این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 87  ( تصویب ( 27/3/87) همکار طرح

80- بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مکمل و جایگزین سال 87( تصویب ( 4/4/87) همکار طرح

81- پیگیری یک ساله وابستگان به مواد افیونی سم زدایی شده در کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 87  ( تصویب 4/4/87) مجری اول طرح

82- بررسی میزان آگاهی ونگرش وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال  87  همکار طرح   ( تصویب 4/4/87)

83- بررسی مقایسه ای تاثیر ایمی پرامین و ایمی پرامین به همراه افشرده پرتقال بر روی اختلال افسردگی  ( تصویب 4/4/87) مجری اول طرح

84 - بررسی ارتباط اعتیاد استنشاقی به اپیوم وسطح سرمی سرب در معتادین مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد ( تصویب 9/7/87 ) همکار طرح

85- بررسی مشخصات فردی و بالینی بیماران روانی بستری شده در بخش اعصاب روان بیمارستان مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال  87 مجری طرح   ( تصویب 9/7/87)

86 - بررسی میزان فراوانی سندرم روده تحریک پذیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زمستان 87 ( تصویب 3/10/87 ) همکار طرح

87- بررسی فراوانی سینوزیت در MRI   بیماران مراجعه کننده با شکایت سر گیجه طی یک دوره ده ساله از سال 86-76( تصویب 3/10/87 ) مجری طرح

88- بررسی اختلالات شنوایی در کودکان 6 ساله مورد بررسی در طرح سنجش پیش دبستانی رفسنجان در سال 87  ( تصویب 3/10/87 ) همکار طرح

89- تاثیر الکتروشوک درمانی بر میزان شنوایی بیماران افسرده اساسی مراجعه کننده به بخش اعصاب وروان بیمارستان مرادی شهر رفسنجان در سال 87  ( تصویب 3/10/87 ) مجری طرح

90- ارتباط هیپر بیلی روبینمی بر تغییرات پاسخ های شنوایی مغز (ABR)در نوزادان مبتلا به زردی شدید بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 88  ( تصویب 25/1/88 ) مجری طرح

91- بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی الماس کویر رفسنجان در سال 88( تصویب 1/2/88 ) مجری طرح

92- بررسی عوامل خطر ساز بیماران بستری در واحد مراقبت های ویژه قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 88  ( تصویب 1/2/88 )همکار طرح

93- بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 88( تصویب 26/2/88 )همکار طرح

94 - بررسی میزان شیوع تماس شغلی با خون و مایعات بدن و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 88( تصویب 26/2/88 )مجری طرح

95- بررسی ارزش پیش آگهی تعداد WBC  در زمان پذیرش بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد بر میزان مرگ و میر بیمارستانی آنها در شهر رفسنجان سال 88( تصویب 26/2/88 )همکار طرح

96- تعیین فراوانی انواع تغییرات نوار قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد و مقایسه با گروه کنترول ( تصویب 26/2/88 )همکار طرح

97- بررسی عوامل تنش زای شغلی در پرسنل پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 88( تصویب 29/2/88 )مجری طرح

98- بررسی طیف اختلات خواب در بیماران بستری در واحدهای ویژه قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 88  ( تصویب 12/3/88 )همکار طرح

99- مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخش های داخلی جراحی ومراقبت های ویژه قلب وروانپزشکی بیمارستانهای شهر رفسنجان سال 88( تصویب 12/3/88 )همکار طرح

100- یررسی عوامل تنید گی آور(استرسزا) اتاق زایمان از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مرکز نیک نفس رفسنجان در سال 88( تصویب 12/3/88 )همکار طرح

101 بررسی میزان آگاهی ونگرش پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مکمل و جایگزین سال 88( تصویب ( 12/3/88) همکار طرح

102- - بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان پرستاری ومامایی پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مکمل و جایگزین سال 88( تصویب ( 12/3/88) همکار طرح

103-بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام وهوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 88( تصویب 12/3/88 )مجری اول طرح

104-بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک موارد خودکشی در شهرستان رفسنجان درطی سالهای 87-78( تصویب 12/3/88 )همکار طرح

105-بررسی میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی علی ابن ابیطالب رفسنجان سال 88  ( تصویب 19/3/88 )همکار طرح

106- یررسی عوامل تنش زا دوران بارداری  از دیدگاه زنان باردارمراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر رفسنجان در سال 88( تصویب 19/3/88 )همکار طرح

107- - بررسی شیوع ترس و اضطراب دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال89- همکار طرح تصویب 20/12/88

108- بررسی نگرش اساتید نسبت به مشاوره و راهنمایی تحصیلی و نظر آنها در مورد وظایف مشاوره در سال 88  همکار طرح تصویب 1/11/88

109- بررسی سطح سرمی ویتامین D  در دختران مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر رفسنجان در سال 88 همکار طرح تصویب 17/ 9 / 88

 

 

ت) كنگره ها و سمينارها

 

1- Body image disturbance represented in individuals draw- a -person testina group of schizophrenic patients and healthy individuals 3 rd European conference on psychotherapy may29 - june1, 2003 in Heidelberg, Germany(نفراول )

2-The effect of movement therapy on depression in elderly women 3rd European  conference on psychotherapy may29  june1 ,2003 in Heidelberg , Germany         (نفراول )   

3- Role of education environment control and cognitive avoidance and thoughts in blocking the reduction of craving in opiate dependent 3rd European   conference on psychotherapy may29 - june1, 2003 in Heidelberg, Germany                    (نفردوم )  

4- مقايسه ميانگين ضريب هوشي كودكان 7 ساله شهررفسنجان بر حسب روش زايمان مادر تبريز اولين همايش سراسري پرستار و ارتقاء سلامت كودكان 38-27 آذر ماه سال 1381 (نفراول )

5- نقش آموزش كنترل محيط توجه بر گرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي ( وسوسه ) در وابستگان به مواد افيوني هفتمين همايش سم شناسي و مسموميتها - اصفهان - ارديبهشت 1381 ( نفر دوم مقاله )

6- مقايسه توانايي حركتي در پسران عقب مانده ذهني آموزش پذير  با عادي ، 12-8 ساله شهر رفسنجان سال 1376 پنجمين كنگره كادر درماني ايران 29-30 مهرماه 1376 ( نفر اول مقاله )

7- شيوع اختلالات روانپزشكي در وابستگان به مواد افيوني هفتمين همايش سم شناسي و مسموميتها - اصفهان - ارديبهشت 1381 ( نفر سوم )

8- تاثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند   همايش تازه هاي پرستاري در اختلالات خلفي از پيشگيري تا نوتواني 19-18 آبان ماه تبريز 1379( نفر دوم مقاله )

9-بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهرستان رفسنجان

همايش تازه هاي پرستاري در اختلالات خلقي از پيشگيري تا نوتواني 19-18 آبان ماه تبريز 1379 (نفردوم مقاله)

10-بررسي ميزان فراواني داروهاي اعصاب و روان و مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1379 همايش تازه هاي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران اسفند ماه 1380 ( نفر دوم )

11- اختلال در تصوير ذهني از بدن در نقاشي آدمك بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد عادي همايش تازه هاي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران اسفند ماه 1380 ( نفر دوم )

12-همه گير شناسي كودك آزاري در شهر رفسنجان در سال 1379 اولين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ( نفردوم)

13-بررسي همه گير شناسي اقدام به خودكشي در نوجوانان و جوانان شهررفسنجان در سال 80-1379 اولين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ( نفر سوم )

14- نقش آموزش كنترل محيط ، توبه برگرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي ( وسوسه ) در وابستگان به مواد افيوني همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها زنجان 10-8 آبان 1381 (نفر دوم )

15-تاثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان مهرماه 81 دانشگاه بهزيستي تهران ( نفر اول )

16-بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1377 همايش كشوري دانشجوي بهداشت رواني 16-17 آذر ماه ( نفر سوم )

17-بررسي يكساله بيماران وابسته به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز تخصصي ترك اعتياد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 81-82 ( نفر دوم ) دومين كنگره راهكارهاي بهداشتي درماني و برخورد با اعتياد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  28 الي 30 مهر ماه 1382

18-تاثير نالتركسون بر عود مجدد اعتياد ( نفر اول ) دومين كنگره راهكارهاي بهداشتي درماني و برخورد با اعتياد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  28 الي 30 مهر ماه 1382

19-سخنراني در كنفرانس اختلالات اضطرابي در برنامه مدون آموزشي مداوم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1378 ويژه پزشكان عمومي

20-سخنراني بهداشت رواني در برنامه مدون آموزشي مداوم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1380 ويژه پزشكان عمومي

22-شركت در كارگاه (كايروپراكتيك بهزيستي تهران سال 1375 - روش تحقيق سال 78 رفسنجان روش تحقيق مقدماتي سال 1378 رفسنجان - مقاله نويسي سال 79 رفسنجان - شيوه بهره گيري از مراجع پزشكي رفسنجان سال 79 - آموزش پزشكي- روش تدريس سال 77 رفسنجان )

23-تاثير آواي قرآن كريم بر افسردگي بيماران بستري در بخش اعصاب و روان بيمارستان مرادي رفسنجان همايش استفاده از مفاهيم قراني در توانبخشي انسان 19 خرداد ماه 1383 دانشگاه بهزيستي تهران

24-سخنراني در سمينار ازدواج دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1383

25-شركت در سمينار پژوهشي دانشجويان سراسري دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مشهد سال 1383

26-بررسي فراواني اعتياد به مواد افيوني در بين پرونده هاي ناشي ناهنجاريهاي اجتماعي در دادگستري و دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان رفسنجان نفردوم مقاله سومين همايش سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 - يزد

27-بررسي فراواني مصرف داروهاي اعصاب و روان و مواد مخدر در دانشجويان دانشكده پزشكي رفسنجان نفر دوم مقاله سومين همايش سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 - يزد

28-مقايسه ساختار خانواده در معتادين به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك خود مصرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نفر سوم مقاله سومين همايش سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 يزد

29-بررسي ميزان فراواني داروهاي اعصاب و روان و مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان نفر سوم مقاله  سومين همايس سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 يزد

30-بررسي فراواني انجام شعائر مذهبي دروابستگان به مواد مخدر درمقايسه با جمعيت عادي شهر رفسنجان نفر چهارم  سومين همايش سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 يزد

31- بررسي شيوع خشونت فيزيكي عليه زنان توسط همسر در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك تخصصي ترك اعتياد نفر اول مقاله سومين همايش سراسري اعتياد 9-7 بهمن ماه 1383 يزد

32- همه گير شناسي كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك خود معرف علوم پزشكي رفسنجان نفر سوم مقاله  سومين همايش سراسري 9-7 بهمن ماه 1383 يزد

33- شركت در كنگره سراسری دانشجويان علوم پزشكي كشور ساري ارديبهشت ماه 1384

 نفر اول مقاله كنگره بين المللي مغز و رفتار در يونان ، ارائه آباه ماه 1384

34- The effect of the exercise training on depression in elderly women "2nd international congress on Brain Behavior 17-20 November ,2005 , Grand Hotel place thessaloniki, Greece.  (نفراول )

35- Impact of naltrexone preventation of ralps opiate dependence

2nd international congress on Brain Behavior 17-20 November ,2005 , Grand Hotel place thessaloniki, Greece.  (نفراول )

36- Prevalence of psychiatric disorders in opium dependents

2nd international congress on Brain Behavior 17-20 November,2005 , Grand Hotel place thessaloniki, Greece. (نفرسوم )

37- تاثير آواي قرآن كريم بر افسردگي در بيماران بستري در بخش اعصاب و روان بيمارستان مرادي سال 82-81 اولين همايش كشوري ، آموزه هاي دين و سلامت جسم بيست و هفتم آذر ماه 1384 دانشگاه علوم پزشكي سمنان .

38- ارزيابي و اصلاح رفتار رانندگي هاي در حهت ارتقاء سلامت جامعه نفر سوم از سه نفر چهارمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي ( ارتقاي سلامت ) 6-4 بهمن ماه 1384

39- شيوع خشونت فيزيكي بر عليه زنان توسط همسر در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز خود مصرف ترك اعتياد دانشگاه علوم پیشكش رفسنجان سال 82 كنگره سراسري رفتارهاي پر خطر زاهدان 3 الي 5 اسفند 1384 نفر اول

40- فراواني موارد مثبت HBAg در سرم زنان باردار مراجعه كننده به زايشگا نيك نفس شهر رفسنجان كنگره سراسري رفتارهاي پر خطر زاهدان 3 الي 5 اسفند 1384 نفر دوم

41- بررسي فراواني مصرف داروهاي اعصاب و روان و مواد افيوني در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان كنگره سراسري رفتارهاي پر خطر زاهدان   3 الي 5 اسفند ماه نفر دوم

42- بررسي فراواني اعتياد در بين پرونده هاي ناهنجاري هاي اجتماعي ( طلاق ، قتل ضرب وشتم ) در مراجعه كنندگان به دادگاه انقلاب اسلامي ، دادگستري شهرستان رفسنجان كنگره سراسري رفتارهاي پر خطر زاهدان  3 الي 5 اسفند ماه نفر دوم

43- بررسي شيوع خشونت فيزيكي برعليه زنان توسط همسر در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز خود معرف آسيب شناسي خانواده در ايران 28-25 ارديبهشت ماه 1385 تهران نفر اول

44- بررسي رضايت مندي زناشويي در ازدواج هاي صورت گرفته تحت پوشش كميته امداد طي 10 سال گذشته در سال 1383 در شهرستان رفسنجان كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران 28-25 ارديبهشت ما 1385 تهران

45- مقايسه ساختار خانواده در معتادين به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك خود معرف دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان با افراد عادي دومين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران  28-25 ارديبهشت ما 1385 تهران

46- باز آموزي پزشكان عمومي در مورد اختلالات خلقي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  سخنراني كار درماني  دراختلالات خلقي خرداد ماه 1385

47- باز آموزي پزشكان عمومي در مورد اعتياد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  سخنراني گروه درماني در معتادين خرداد ماه 1385

48- شركت در كنگره پژوهشي سراسري دانشجويان علوم پزشكي كشور خردادماه 1385 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

49 -بررسی نگرش کارکنان بیمارستان های شهر رفسنجان نسبت به آئین نامه انطباق دومین كنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور خردادماه 1387 دانشگاه علوم پزشكي مشهد ص35

50 -اثرات عصب شناختی امواج میکروویو تابشی ازتلفن های همراه با سیستم GSM بر روی حافظه کوتاه مدت در دانشجویان علوم پزشكي رفسنجان سخنرانی ششمین سمینار دانش و تندرستی دانشکده علوم پزشكي شاهرودآذرماه 1385

 

 51- Effect of opium smoking cessation on the nasopharyngeal microbial  the abstract book of the scientific research conference medical science students of kerman province 2010

52- بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشتگان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 85 کنگره سالمندی کاشان 1تا3 آبان ماه 1386

53- بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در مورد ایدز در سال  1385 خلاصه مقالات دومین همایش ایدز از دانایی تا توانایی  هفدهمین عنوان از مجموعه کتاب های جامع رسانه تخصصی (پزشکی)1385

54- تبیین فرآیند و علل فنی و عوامل محیطی میزان بالای تصادفات موتورسیکلت در شهر رفسنجان اولین کنگره سراسری تعیین گروهای اجتماعی سلامت 19 تا 20 تیرماه  دانشگاه علوم پزشكي گیلان سال 1387

55- همه گیر شناسی قلیان و سیگار و پیپ در دبیرستان های شهر رفسنجان در سال 84- 83  اولین کنگره کشوری دخانیات و سلامت12 لغایت 14 دیماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

56- تبیین فرآیند و علل فنی و عوامل محیطی میزان بالای تصادفات موتورسیکلت در شهر رفسنجان اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی 11 تا 12 اسفند ماه 1386

57- روانشناسی رفتار مجرمانه از دیدگاه قرآن و پیامبر اعظم (ص) همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 3 تا 4 اسفند ماه 1385 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

58- علم تغذیه و بهداشت مواد غذایی در قرآن و آموزه های پیامبر اعظم (ص) همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 3 تا 4 اسفند ماه 1385 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

59- تعیین فراوانی انجام شعائر مذهبی و نگرش آنان به حلال و حرام بودن مواد در وابستگان به مواد افیونی در مقایسه با جمعیت عادی رفسنجان همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 3 تا 4 اسفند ماه 1385 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

60 -  ضد عفونی کننده های موضعی در پزشکی اسلامی دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 1 تا 2 اسفند ماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

61- پزشکان زن در صدر اسلام و نقش زنان در افتخار آفرینی طب اسلامی دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 1 تا 2 اسفند ماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

62- تاثیر روش درمانی عفو و بخشش در ارتباط بین فردی از دیدگاه قرآن کریم و ائم معصومین (ع) دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 1 تا 2 اسفند ماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

63- رابطه دعا و نیایش با سلامت روانی از دیدگاه قرآن کریم و ائم معصومین (ع) دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 1 تا 2 اسفند ماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

64- بررسی نگرش کارکنان بیمارستان های شهر رفسنجان نسبت به آئین نامه انطباق امور اداری وفنی موسسات با موازین شرع مقدس سال 86  دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم (ص) 1 تا 2 اسفند ماه 1386 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

65- تاثیر آموزش بر آگاهی وعملکرد بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی بستری در بخش سی سی یو بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

66- بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مکمل و جایگزین سال87 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

67- - بررسی طیف اختلات خواب در بیماران بستری در واحدهای ویژه قلب

بیمارستان علی ابن ابیطالب سال 88  اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

68- بررسی میزان آگاهی ونگرش وعملکرد پرسنل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی  سال87 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

69- بررسی میزان آگاهی ونگرش وعملکرد دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در مورد بیماری ایدز  سال87-86 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

70 - ارزیابی فراوانی و برخی علل احتمالی مرتبط با سندرم روده تحریک پذیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زمستان 87 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

71- بررسی مشخصات فردی و بالینی بیماران روانی بستری شده در بخش اعصاب روان بیمارستان مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال  87 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

72- بررسی عوامل تنش زای شغلی در پرسنل پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 88 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

73- مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخش های داخلی جراحی ومراقبت های ویژه قلب وروانپزشکی بیمارستانهای شهر رفسنجان سال 88 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

88 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

74- بررسی عوامل تنش زا دوران بارداری  از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر رفسنجان در سال 88 اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان کرمان 9 دی ماه 88 رفسنجان

75- بررسی آگاهی و نگرش وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص بیماری ایدز در 1387 طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان 1388 سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

76- تاثیر قطع مصرف تریاک تدخینی بر فلور نرمال نازو فارنکس طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان 1388 سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

77- - بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان در خصوص بیماری ایدز در 1387 طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد سال هشتم - شماره سوم و چهارم - پاییز و زمستان 1388 سومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر

78- شرکت در کارگاه داوری مقالات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 1388

79 - مطالعه اثرات ضد دیابتی سرکه سیب بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو یازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1389

80- بررسی فراوانی احیاء و عوامل موثر بر آن در نوزادان متولد شده در    زایشگاه نیک نفس

رفسنجان از مهر تا اسفند 1387  یازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1389

main
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
خدمات تحت وب
خدمات الکترونیک
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
site map | home | english site